Psychoterapia jako proces

Proces psychoterapii poprzedza etap konsultacji diagnostycznych. Konsultacje zawierają się w trzech spotkaniach mających na celu przeprowadzenie wywiadu, określenie trudności, problemów pacjenta oraz ustalenie ewentualnych celów terapii. Każdą psychoterapię poprzedza zawarcie kontraktu terapeutycznego, który zabezpiecza proces terapii. Są to ustalone wraz z pacjentem normy i zasady uczestnictwa w psychoterapii oraz cele, które pacjent chciałby osiągnąć.

Services

Charakterystyka psychoterapii

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest procesem leczenia polegającym na redukcji patologicznych mechanizmów postrzegania, myślenia i przeżywania generujących nieprawidłowe reakcje emocjonalno–społeczne i wzmacnianiu mechanizmów zapewniających optymalne funkcjonowanie psychiczne i społeczne. Terapeuta w kontakcie z klientem używa swoich umiejętności i zdobytej wiedzy, by wspomagać zmianę psychiczną, której potrzebuje klient.

Psychoterapia psychodynamiczna

To relacja terapeutyczna, w której głównym narzędziem jest rozmowa. Terapeuta w oparciu o analizę przeniesienia, czyli nieświadomych, stałych schematów myślenia i przeżywania generujących trudności pacjenta dostosowuje oddziaływania terapeutyczne do poziomu rozwoju osobowości pacjenta. Celem jest dostarczenie nowego rozumienia rzeczywistości wewnętrznej (emocji, myśli, przeżyć) i rzeczywistości zewnętrznej (relacji z innymi, ról, funkcji społecznych).

Prywatność sesji terapetycznych

W przypadku młodzieży kontrakt chroni treść sesji terapeutycznych, które są objęte tajemnicą i rodzic nie ma do nich dostępu. Zasady przekazywania informacji rodzicowi lub opiekunowi prawnemu zawarte są również w kontrakcie, a treści przekazywane rodzicowi każdorazowo omawiane są z pacjentem. Jedynym odstępstwem od utrzymania poufności sesji terapeutycznych jest sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta młodzieżowego.

Czas trwania psychoterapii

Granice czasowe psychoterapii zależą od rodzaju problemu oraz wyniku diagnozy. Najczęściej jest to psychoterapia długoterminowa, kończąca się osiągnięciem założonych celów przez pacjenta. Koniec terapii omawiany jest wspólnie z pacjentem. Pacjent ma prawo przerwać terapię w dowolnym momencie, jednak zawsze należy wcześniej omówić decyzję z terapeutą.

Services

Dla kogo psychoterapia?

Osoby dorosłe i młodzież powyżej 15 lat

Oferta psychoterapii skierowana jest do osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 15 roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia, na terapię indywidualną pisemną zgodę wyrazić musi posiadający pełnię władz rodzicielskich rodzic lub opiekun. W przypadku pracy z młodzieżą w sytuacji rozwodu rodziców, najlepiej jeśli zgodę wyrażą oboje rodzice. Rodzic uczestniczy również w procesie diagnostycznym.

Doświadczyłeś/aś trudnych przeżyć?

Psychoterapia skierowana jest do tych osób, które doświadczyły trudnych, kryzysowych sytuacji życiowych i utraciły równowagę emocjonalną. Mają trudności w relacjach interpersonalnych oraz cierpią na zaburzenia takie jak: zaburzenia lękowe lub nerwicowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia osobowości. Dla tych, którzy mają kłopoty z nawiązywaniem relacji, a także przeżywają kryzysy małżeńskie lub partnerskie.

Występują u Ciebie objawy opisane poniżej?

Objawy, których doświadczasz wpływają na Twój nastrój emocjonalny i relacje z bliskimi? Odczuwasz cierpienie psychiczne, w związku z przeżywanymi trudnościami lub konfliktami? Trudność sprawia Ci budowanie bliskich relacji lub ich utrzymywanie? Zauważasz powtarzające się kłopoty w pracy, w domu, w szkole? Odczuwasz chroniczną pustkę, samotność, przygnębienie, lęki lub brak sensu życia?

Otrzymasz wsparcie psychoterapeuty

Jeżeli występują u Ciebie niektóre z opisanych objawów, to z całą pewnością warto rozważyć podjęcie psychoterapii, która pozwoli na zrozumienie przyczyn doświadczanych trudności. Umożliwi przede wszystkim zmianę patologicznych mechanizmów, wzmocnienie lub usprawnienie zdrowych części self, a tym samym osiągnięcie równowagi psychicznej, emocjonalnej i poprawę samopoczucia.